Chì màu nước 3718/3719

Chì màu nước 3718/3719

Thiết kế hộp giấy.

Màu dễ tan trong nước.

Chất chì mềm vừa phải, ăn giấy, lên màu tươi.

Chất liệu an toàn không độc hại.